امیر حسین بهزادی نژاد

مدیر عامل صنایع فولاد مسیحا

نظرات