مسعود رحیمی سریزدی

مدیر عامل گروه نرم افزاری فرافر میلگرد

نظرات