سهراب بهرامی طاقانکی

سرپرست

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

نظرات