عبدالحمید حمزه پور

مدیر عامل

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی : مدیریت اجرایی

نظرات