افشین مظاهری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

فوق لیسانس  مدیریت اجرایی

نظرات