فرامرز به نژاد

مدیرعامل

یسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس مدیریت دولتی 

نظرات