علیرضا تخت شاهی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

نظرات