عبدالمجید دیناروند

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نظرات