عبدالکریم جاوید

مدیرعامل

 لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک
- فوق لیسانس مهندسی برق (کنترل)   

سوابق کاری
- کارشناس امور فنی و صنایع شرکت شهد سازی 
- کارشناس حفاظت و سیگنالینگ و محرک های الکتریکی، رئیس اداره کنترل و اتومات و دستگاههای اندازه گیری، رئیس قسمت ابزار دقیق و کامپیوتر، مدیر نیروگاه رامین، قائم مقام شرکت مدیرت تولید برق اهواز و نیروگاه رامین شرکت توانیر

- مدیرت دفتر فنی تولید در سازمان آب و برق خوزستان

- مدیریت تولید نیروگاه ها در شرکت برق منطقه ای خوزستان

- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق رامین

نظرات