علیرضا شیخی مهر آبادی​

مدیرعامل

سوابق تحصیلی
- کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت
سوابق ​کاری
- مدیر دفتر فنی تولید شرکت برق منطقه ای باختر
- مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه ای باختر
- کارشناس ارشد دفتر فنی تولید شرکت برق منطقه‌ای باختر

نظرات