امیدعلی مرآتی

مدير عامل

تاريخ شروع فعاليت در صنعت برق : ۱۳۷۱

مدارك تحصيلي :

 مهندسي برق شبكه هاي انتقال و توزيع - كارشناسي ارشد برق قدرت
سوابق اجرائي :

۱- خدمات فني برق صحنه
۲-تكنسين تست و اصلاح لوازم اندازه گيري
۳- رئيس اداره خدمات مشتركين امور برق مركز كرمانشاه
۴- رئيس اداره تعميرات امور برق جنوب كرمانشاه
۵-  معاون بهره برداري امور برق جنوب كرمانشاه
۶- مدير دفتر نظارت بر لوازم اندازه گيري
۷- مدير امور برق جنوب كرمانشاه
۸- مدير امور برق مركز كرمانشاه
۹- معاونت فروش و خدمات مشتركين
۱۰- معاونت برنامه ريزي و مهندسي

نظرات