فریدون خودنیا

مدیر عامل

مدرك تحصيلي :لیسانس برق قدرت

نظرات