محمد اله داد

مدیرعامل

تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت تحول


سوابق کاري :
- مدیر دیسپاچینگ توزیع نیروي برق استان زنجان
- عضو هئیت مدیره توزیع نیروي برق جنوب کرمان
- عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک استان کرمان
- معاون بهره برداري و دیسپاچینگ توزیع برق شمال کرمان
- رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي (هم اکنون

نظرات