مهران نوش لشکری صنم

مدیر عامل اتحاد صنعت گاز شمال

نظرات