هادی نعیمی کرارودی

مدیر عامل اجزای سازه شمال

نظرات