مهندس محمدرضا آوری

مدیر عامل ارکان کومه تبریز

نظرات