منوچهر خیر اندیش

مدیر عامل اسوه سازان نیشابور

نظرات