محمد دبیری

مدیر عامل الکترو پیمان گستر یزد

نظرات