مهندس علی فارسی

مدیر عامل الکترونیک سهند آذربایجان

نظرات