سعید جامی فر

مدیر عامل انبوه سازان نگین پارس

نظرات