مهندس رسول طاووس پر

مدیر عامل اندیشه و توسعه آذربایجان

نظرات