جلیل مجید زاده

مدیر عامل ایوان سازه ارومیه

نظرات