کامران رحمانی

مدیر عامل آباد اندیشه ارومیه

نظرات