سید مجید حسینی یزدی

مدیر عامل آباد آرمه خراسان

نظرات