سیدعلیرضا افتخاری بافقی

مدیر عامل آباد بنای ایساتیس

نظرات