عباسعلی پور اسماعیلی

مدیر عامل آباد پردیس خراسان

نظرات