حامد نعیمی قلی مشهد

مدیر عامل آبادگران خاور زمین

نظرات