سید علی میر کریمی

مدیر عامل آبادگران فرساد

نظرات