مهندس حمید فرهادمند

مدیر عامل آبراه تدبیر گوهر

نظرات