میر دادود سید علیزاده

مدیر عامل آپادانای اردبیل

نظرات