اصغر حسینی پورکوئی

مدیر عامل آتیه سازان نگین طلائی

نظرات