مهندس امیرحسین علیزاده

مدیر عامل آذر بنداد تبریز

نظرات