مهندس صمد پور اسمعیل

مدیر عامل آذر سدید تبریز

نظرات