عبداله شور رحمتی

مدیر عامل آقداش سازه شیراز

نظرات