مهندس وحید پویا

مدیر عامل آلتین داغ آذربایجان

نظرات