مهندس امیر میران آملی

مدیر عامل آمل جوجه (آمل ژن گونه)

نظرات