مهندس بهروز محمودزاده رحیمی

مدیر عامل آنکاراز

نظرات