علیرضا علمدار شیخیان

مدیر عامل بالار سازه مشهد

نظرات