مهندس عبداله فرهنگی

مدیر عامل بتن پیمان تبریز

نظرات