مجید ادیبی دخانی

مدیر عامل بتن داهیان مشهد

نظرات