محمد مهدی شوشتری

مدیر عامل بدیع سازان اکباتان

نظرات