حمید رضا مجیدی نمین

مدیر عامل برج و باروساز نمین

نظرات