سید محمد نصیریان

مدیر عامل بسپار قیر نمونه

نظرات