ساسان ترصدی

مدیر عامل بلند مرتبه سازان شمال

نظرات