مهندس شهرضا نورمند

مدیر عامل بهساز و توسعه آذربایجان

نظرات