مهندس رسول کوپال

مدیر عامل بهکار اندیش سهند

نظرات