مهندس مهرداد بهرام نژاد

مدیر عامل بهکار توان خزر

نظرات