مهندس حسن پیرزاده

مدیر عامل بهکار و توسعه آذربایجان

نظرات