سید مجتبی درودی پور

مدیر عامل بهینه سازان بارثاوا

نظرات