مجید حسین زاده خیبری

مدیر عامل بیستون ساز مشهد

نظرات